Sai lầm khi sử dụng nước chanh là vắt chanh bỏ vỏ.

Sai lầm khi sử dụng nước chanh là vắt chanh bỏ vỏ.

Sai lầm khi sử dụng nước chanh là vắt chanh bỏ vỏ.