HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Home Hệ thống quản trị

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức của Công ty Chanh Việt được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một Chanh Việt vững mạnh.

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

Điều lệ của công ty công ty Chanh Việt là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty , bao gồm các nội dung về danh tính công ty, cách thức thành lập, góp vốn, bộ máy tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty.